Kyokushin US Dojos & Sub-Branches

KYOKUSHIN HAWAII

HAWAII DOJO
Shihan Herbert Ishida
808.488.4023
hti42@hawaii.rr.com

HAWAII DOJO
Senpai Yusuke Takasaki
808.330.9665
sf.yusuke@gmail.com

KYOKUSHIN LOS ANGELES

BURBANK DOJO
Shihan Brian Bastien
818.762.2638
yvonnebastien45@gmail.com

LITTLE TOKYO DOJO (DOWNTOWN LA)
Shihan Taku Nakasaka
310.320.5325
www.kyokushinLA.com

MANHATTAN BEACH DOJO
Shihan Patrick Fard
310.937.8855
www.powerkarate.com

NORTH VALLEY DOJO
Shihan Taku Nakasaka
310.320.5325
www.kyokushinLA.com

OCEANSIDE DOJO
Senpai Charles Price
760.207.4102
pastorceprice@aol.com

RESEDA DOJO
Shihan Brian Bastien
818.762.2638
yvonnebastien45@gmail.com

TORRANCE DOJO
Shihan Taku Nakasaka
310.320.5325
www.kyokushinLA.com

O.C. DOJO
Shihan Taku Nakasaka
310.320.5325
www.kyokushinLA.com

WEST LA DOJO
Sensei Takashi Hasegawa
310.266.7328
thasegawa217@hotmail.com

IRVINE DOJO
Senpai Nori Hasegawa
818.687.1693

KYOKUSHIN NEW YORK

NEW YORK DOJO
Shihan Katsuhito Gorai
212.947.3334
info@kyokushinkarate.com
www.kkny.net

HARRISON NY DOJO
Shihan Katsuhito Gorai
212.947.3334
info@kyokushinkarate.com
www.kkny.net

EDGEWATER NJ DOJO
Shihan Katsuhito Gorai
212.947.3334
info@kyokushinkarate.com
www.kkny.net

TAMPA FL DOJO
Shihan Katsuhito Gorai
212.947.3334
info@kyokushinkarate.com
www.kkny.net

ZEPHYRHILLS FL DOJO
Senpai Ken Hicks
813.779.9756
kyokushinzhills@mail.com

COLORADO SPRINGS DOJO
Sensei Bernard Adeline
719.265.9398
badadeline@yahoo.com

SEABOARD NC DOJO
Senpai Kenny Buffaloe
252.589.4281